Placeholder for VBVD2021 036VBVD2021 036

Sticht­ing VBVD

Stichting Van Bommel Van Dam beheert en exposeert de kunstcollectie die Maarten en zijn vrouw Reina schonken aan de gemeente Venlo. Daarnaast bevordert de stichting de aandacht voor getalenteerde, beeldende kunstenaars.

Het ontstaan van Stichting VBVD

Stichting Van Bommel Van Dam is opgericht in 1976 en bestaat naast Stichting Museum van Bommel van Dam. Stichting Van Bommel Van Dam was een cadeau van vrienden en familie voor de zeventigste verjaardag van Maarten van Bommel. Het doel van de stichting is het beheren en tentoonstellen van de kunstcollectie die Maarten en zijn vrouw Reina schonken aan de gemeente Venlo. Daarnaast wil de stichting de aandacht voor getalenteerde, beeldende kunstenaars bevorderen. Daarom is door de stichting in 1977 de Van Bommel Van Dam Prijs in het leven geroepen, een stimuleringsprijs voor startende kunstenaars.

Meer weten over Maarten en Reina van Bommel- van Dam en het ontstaan van ons museum?

Lees hier alles over onze historie.

ANBI

Stichting Van Bommel Van Dam heeft een ANBI-status en is daarmee een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Ook hoeft de stichting geen erf- of schenkbelasting te betalen over ontvangen giften.

Doelstelling

De stichting heeft het algemeen nut beogende, met uitsluiting van elk winstoogmerk, ten doel:

1. het bevorderen van de beeldende kunst, onder meer door van tijd tot tijd een stimulerende en/of van bijzondere waardering getuigende prijs toe te kennen uit daartoe ter beschikking komende of te stellen middelen;

2. het hoeden of doen hoeden van aan de stichting door het echtpaar Van Bommel – Van Dam uit zijn privé-collectie in eigendom overgedragen of over te dragen kunstwerken alsmede het verwerven, in stand houden en, nevens reeds in eigendom verkregen werken, zoveel mogelijk tentoonstellen dan wel doen tentoonstellen in voor ieder gratis of tegen redelijke vergoeding toegankelijke openbare gelegenheden van voornamelijk twintig-eeuwse of latere beeldende kunstwerken van hoge kwaliteit, representatief voor het peil van een desbetreffende kunstenaar;

3. rekening houdend met wat terzake door partijen mocht zijn overeengekomen, betreffende het exposeren van kunstwerken, acht te slaan op de schenkingsovereenkomst de dato 29 januari 1969 tussen echtpaar Van Bommel – Van Dam en gemeente Venlo;

4. bij verwerving van kunstwerken in aanmerking te nemen de in eigendom van de gemeente Venlo zijnde collectie kunstwerken;

5. te bevorderen dat met de gemeente Venlo een bruikleenovereenkomst wordt gesloten ten aanzien van de bij de stichting in eigendom zijnde kunstwerken;

6. bij verwerving van kunstwerken aandacht te schenken aan werk waarvan de belangrijkheid naar het oordeel van het bestuur ten gevolge van tijdelijk heersende tendensen niet of niet voldoende wordt onderkend;

7. er naar te streven, dat regelmatig werk van in de collectie van de stichting vertegenwoordigende kunstenaars op verantwoorde wijze en zo volledig mogelijk publiekelijk wordt tentoongesteld;

8. al datgene te doen wat met bovenvermeld doel in de ruimste zin in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuurssamenstelling

A-bestuursleden:

  • dhr. drs. D.M. (Martijn) de Jong-Tennekes (penningmeester)
  • dhr. mr. M.C. (Matthijs) de Jong (algemeen bestuurslid)

B-bestuursleden:

  • dhr. P.M.J. (Peter) Thissen (voorzitter)
  • mevr. H.E.G.M. (Gemma) Verschaeren-Beurskens (secretaris)
  • dhr. R.H.J. (Richard) Wering (algemeen bestuurslid)

Er is momenteel een vacature voor de functie algemeen bestuurslid. Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Alleen reis- en verblijfkosten van leden woonachtig buiten Venlo komen in aanmerking voor vergoeding. Dit geldt voor daadwerkelijk gemaakte en gedeclareerde kosten.

Contactgegevens

p/a Museum van Bommel van Dam, Keulsepoort 1, 5911 BX Venlo

tel: 077-351 34 57