v

Algemene voor­waar­den

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan het museum van Bommel van Dam te Venlo.

Sectie 1 (algemene deel) is van toepassing op iedere bezoeker die individueel of in groepsverband het museum van Bommel van Dam bezoekt.

Sectie 2 (educatieve activiteiten) is van toepassing op bezoekers die een Educatieve activiteit van het museum van Bommel van Dam boeken, zoals een cursus, rondleiding of lezing.

Sectie 3 (groepsbezoek algemeen) is van toepassing op bezoekers die (al dan niet met hun bedrijf of instelling) in groepsverband in het museum van Bommel van Dam willen bezoeken.

Sectie 4 (groepsbezoek door onderwijsinstellingen) is van toepassing op onderwijsinstellingen die met een groep leerlingen het museum van Bommel van Dam willen bezoeken.

Sectie 1 – Algemene deel

Artikel 1. Definities

 1. Activiteitenticket: een (uitgeprint) ticket dat recht geeft op deelname aan een Educatieve Activiteit van het museum van Bommel van Dam.

 2. Bezoeker: een ieder die, met of zonder een geldig Toegangsbewijs, het museum van Bommel van Dam-gebouw betreedt.

 3. Entreeticket: een (uitgeprint) ticket dat de Bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot de expositieruimten in het museum van Bommel van Dam-gebouw.

 4. Educatieve Activiteit: een op de website van het museum van Bommel van Dam aangekondigde activiteit (zoals een rondleiding, workshop, cursus of lezing) die door het museum van Bommel van Dam wordt aangeboden aan het algemene publiek. Een Educatieve Activiteit vindt plaats op een specifieke datum (of meerdere data), tijd en locatie en heeft een in de evenementenkalender en/of op de pagina educatie omschreven inhoud. Per Educatieve Activiteit kunnen specifieke deelnamevoorwaarden (zoals minimumleeftijd) van toepassing zijn. Deze staan vermeld op de website van het museum van Bommel van Dam of in de desbetreffende brochure.

 5. Groep: een groep van personen die als groep het museum van Bommel van Dam bezoeken (“groepsbezoek”)

 6. Museum van Bommel van Dam: de Stichting Museum van Bommel van Dam te Venlo. Die krachtens haar doelstelling, het behouden, beheren, selectief uitbreiden, verbeteren en mede tentoonstellen van de bij gemeente Venlo / Museum van Bommel van Dam in beheer zijnde collecties. Alle overeenkomsten worden aangegaan tussen de Bezoeker en de Stichting Museum van Bommel van Dam , gevestigd te Keulsepoort 1, 5911 BX Venlo, Nederland, ingeschreven bij de KvK te Venlo onder nummer: 71168923, BTW-nummer NL858607049B01.

 7. Museum van Bommel van Dam-gebouw: de voor het publiek opengestelde ruimten in en rondom het gebouw van het museum van Bommel van Dam, hieronder begrepen het terras aan de Keulsepoort 1 te Venlo.

 8. Toegangsbewijs: een Entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, timeslot, schoolpas of jaarpas), dat de toegang verschaft tot een of meer ruimten in het museum van Bommel van Dam.

 9. Verboden Voorwerpen: voorwerpen als bedoeld in artikel 3.6.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Bezoekers van het museum van Bommel van Dam.

2.2 Deze voorwaarden zijn daarnaast van toepassing op alle natuurlijke personen die door het museum van Bommel van Dam in het kader van haar doelstelling worden ingeschakeld, ook als die personen in dienst zijn van een opdrachtnemer of leverancier die in het museum van Bommel van Dam-gebouw diensten of goederen levert, dan wel een andere rechtspersoon. Die rechtspersoon staat in voor de nakoming van deze voorwaarden door iedere door de rechtspersoon ingeschakelde werknemer of opdrachtnemer.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Toegang tot het museum van Bommel van Dam-gebouw

3.1 De bezoeker is uitsluitend op vertoon van een geldig Toegangsbewijs gerechtigd de expositieruimtes van het museum van Bommel van Dam te betreden.

3.2 De Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot het museum van Bommel van Dam-gebouw ontzegd, indien het museum van Bommel van Dam vaststelt dat

a. het Toegangsbewijs niet is verstrekt door het museum van Bommel van Dam of een daartoe door het museum van Bommel van Dam bevoegd verklaarde instantie of rechtspersoon;

b. de Bezoeker klaarblijkelijk onder invloed van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen verkeert;

c. de Bezoeker klaarblijkelijk de orde verstoort of de kennelijke intentie heeft om de orde te verstoren;

d. de Bezoeker met blote voeten en/of ontbloot bovenlichaam het museum van Bommel van Dam-gebouw wenst te betreden.

3.3 Entreetickets kunnen hetzij aan de kassa, hetzij vooraf online gekocht worden. Een vooraf gekocht Entreeticket wordt ongeldig door het enkele verloop van het op het Entreeticket vermelde tijdstip of tijdvak.

3.4 Het museum van Bommel van Dam is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een calamiteit, aan een door het museum van Bommel van Dam noodzakelijk geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van het museum van Bommel van Dam-gebouw.

3.5 Het museum van Bommel van Dam-gebouw behoudt zich het recht voor iedere Bezoeker en diens bagage te onderwerpen aan een toegangscontrole. In dit verband kan de Bezoeker worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de medewerkers van museum van Bommel van Dam. Een Bezoeker die medewerking aan visitatie weigert, kan de toegang tot het museum van Bommel van Dam-gebouw worden ontzegd en heeft geen recht op restitutie van het Entreeticket.

3.6 De volgende voorwerpen (hierna “Verboden Voorwerpen”) mogen niet in het museum van Bommel van Dam-gebouw worden meegenomen:

a. geweren, vuur- en schietwapens: ieder voorwerp waarmee een projectiel kan worden afgeschoten of letsel of zaakschade kan worden toegebracht, of dat daarvoor lijkt te kunnen worden gebruikt;

b. puntige en/of scherpe wapens en scherpe voorwerpen: voorwerpen met punten of snijranden waarmee letsel of zaakschade kan worden toegebracht;

c. stompe voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht;

d. ontplofbare of ontvlambare stoffen;

e. chemische of toxische stoffen;

d. flessen of flesjes met vloeistof.

3.7 Wanneer het museum van Bommel van Dam Verboden Voorwerpen bij de toegangscontrole aantreft, neemt het museum van Bommel van Dam die voorwerpen in beslag. Indien de Bezoeker de voor inbeslagname vatbare voorwerpen niet wenst af te geven, wordt hem of haar de toegang tot het museum van Bommel van Dam-gebouw ontzegd en heeft die Bezoeker geen recht op restitutie van het Entreeticket.

3.8 Voorwerpen die bij de toegangscontrole worden aangetroffen en onder een wettelijk verbod vallen, zullen aan de politie worden overgedragen. Een Bezoeker die deze voorwerpen bij zich heeft, kan worden aangehouden en aan de politie worden overgedragen.

3.9 Om redenen van beveiliging dient de Bezoeker identificeerbaar te zijn. Een Bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is en die bij de toegangscontrole zijn of haar gezicht weigert te tonen, wordt de toegang tot het museum van Bommel van Dam-gebouw ontzegd.

3.10 Het museum van Bommel van Dam-gebouw is toegankelijk voor mindervaliden. Het gebruik van voertuigen almede het gebruik van skates en skateboards is evenwel niet toegestaan.

Artikel 4. Verblijf in het museum van Bommel van Dam-gebouw

4.1 Het verblijf van de Bezoeker in het museum van Bommel van Dam-gebouw is voor eigen risico.

4.2 De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door, als zodanig herkenbare, medewerkers van museum van Bommel van Dam. Indien naar het oordeel van de medewerkers van het museum van Bommel van Dam op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Bezoekersvoorwaarden of in strijd handelt met gegeven aanwijzingen en instructies, kan hem of haar de verdere toegang tot het museum van Bommel van Dam-gebouw worden ontzegd. In dat geval is het museum van Bommel van Dam niet gehouden tot vergoeding van enige schade of restitutie van het Entreeticket. Wanneer de Bezoeker herhaaldelijk bepalingen het de Algemene Bezoekersvoorwaarden of door de medewerkers gegeven aanwijzingen en instructies overtreedt, kan het museum van Bommel van Dam hem of haar de toegang tot het museum van Bommel van Dam-gebouw voor bepaalde tijd ontzeggen. Een dergelijk besluit tot ontzegging van de toegang wordt de Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

4.3 Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het museum van Bommel van Dam uitsluitend onder begeleiding van een volwassene bezoeken.

4.4 Bezoekers mogen handtassen en koffertjes van een formaat kleiner dan of gelijk aan A4 meenemen in de expositiezalen van het museum van Bommel van Dam-gebouw. In de garderobe en kluisjes kunnen grotere handtassen, paraplu’s, daypacks en schoolrugtassen worden gedeponeerd. Reisbagage en overige voorwerpen worden enkel toegelaten in het horeca-gedeelte van het museum van Bommel van Dam. Het museum van Bommel van Dam houdt zich het recht voor om bewaarneming van bepaalde voorwerpen te weigeren. Alle wagens (kinderwagens, buggy’s en rolstoelen kunnen aan visitatie worden onderworpen.

4.5 De Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die hij of zijn toebrengt aan het museum van Bommel van Dam-gebouw, inboedel van het museum van Bommel van Dam en de daar aanwezige collectie.

4.6 Er is cameratoezicht in het museum van Bommel van Dam-gebouw. Camerabeelden worden gedurende een redelijke periode bewaard, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien het museum van Bommel van Dam daartoe aanleiding ziet, worden camerabeelden aan de politie ter beschikking gesteld.

4.7 Naast de redenen genoemd in artikel 3 is het museum van Bommel van Dam gerechtigd de Bezoeker de toegang tot het museum van Bommel van Dam-gebouw voor bepaalde tijd te ontzeggen:

-in het geval die Bezoeker tijdens een of meer vorige bezoeken aan het museum van Bommel van Dam-gebouw of aan andere musea een of meer voorwerpen door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadig;

-in het geval het museum van Bommel van Dam om andere redenen gegronde vrees heeft dat die Bezoeker zich schuldig zal maken aan beschadiging van een of meer voorwerpen. Het museum van Bommel van Dam kan de betreffende Bezoeker in ieder geval steeds onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 3.5. Het museum van Bommel van Dam maakt een besluit tot ontzegging van toegang onverwijld aan de Bezoeker bekend, zo mogelijk schriftelijk.

4.8 In het geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een kunstvoorwerp, een terroristische aanslag of andere daden van geweld, is het museum van Bommel van Dam gerechtigd de deuren te sluiten en de aanwezige Bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. De Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn of haar medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en andere voorwerpen door of namens het museum van Bommel van Dam. Het museum van Bommel van Dam kan de Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie weigert verzoeken om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij of zijn het museum van Bommel van Dam-gebouw verlaat.

4.9 Het museum van Bommel van Dam laat regelmatig door derden foto- en filmrapportages maken in het museum van Bommel van Dam-gebouw. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden op de website, in folders en dergelijke. Indien de Bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal waarop hij/zij herkenbaar is, kan hij of zij dit bij het museum van Bommel van Dam kenbaar maken. Het museum van Bommel van Dam zal zich in dat geval inspannen om de verdere openbaarmaking van het materiaal te voorkomen.

4.10 In verband met het coronavirus is de Bezoeker verplicht tijdens zijn of haar bezoek aan het museum van Bommel van Dam een mondkapje mee te nemen en indien voorgeschreven, te dragen.

Artikel 5. Huisregels

5.1 De Bezoeker zal in het museum van Bommel van Dam-gebouw:

a. geen tentoongestelde objecten aanraken (tenzij anders aangegeven); ouders, docenten en andere begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen begeleide minderjarige(n), individuen of Groepen.

b. geen goederen of diensten van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen;

c. andere Bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast;

d. geen (huis)dieren meenemen, met uitzondering van hulphonden;

e. niet roken

f. geen eten of drinken nuttigen, uitgezonderd in het café/restaurant; een en ander onverminderd de verplichting tot het nuttigen van een consumptie in het café/restaurant; etenswaren en flesjes drinken mogen niet worden meegenomen in de expositieruimten;

g. geen foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven (daaronder begrepen selfiesticks), tenzij de Bezoeker daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming van het museum van Bommel van Dam heeft verkregen;

h. niet tekenen of schilderen zonder voorafgaande toestemming of instructie van het museum van Bommel van Dam wat betreft de te gebruiken materialen. De Bezoeker kan die toestemming aanvragen bij de informatiebalie.

5.2 Ouders/verzorgers, leraren en andere begeleiders zijn te alle tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van de door hen begeleide minderjarigen, individuen of Groepen.

5.3 Voor het primair onderwijs dienen per Groep van 15 leerlingen twee begeleiders aanwezig te zijn. Bij het voorgezet onderwijs dienen per Groep van 15 leerlingen minimaal één begeleider en maximaal 2 begeleiders aanwezig te zijn. Het museum van Bommel van Dam behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan Groepen die niet voldaan aan deze normen. Voor de overige regels die betrekking hebben op schoolbezoek wordt verwezen naar sectie 4 van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden.

5.4 Bij rondleidingen geldt een maximum Groepsgrootte van 15 personen per rondleider (tenzij anders afgesproken).

5.5 Onverlet het bepaalde in artikel 5.1 (beperkt gebruik van foto- en filmapparatuur) mogen in het museum van Bommel van Dam gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen slechts voor commerciële doeleinden worden gebruikt na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor van het museum van Bommel van Dam, in welk geval de toepasselijke tarieven opgevraagd worden bij de informatiebalie.

Artikel 6. Koop op afstand van Entreetickets en Activiteitentickets

6.1 Entreetickets, Activiteitentickets (waaronder begrepen rondleidingen) kunnen vooraf aangeschaft worden via www.vanbommelvandam.nl. Een aanbod van de besteller wordt geacht te zijn gedaan indien de besteller het bestelformulier volledig heeft ingevuld en elektronisch aan het museum van Bommel van Dam heeft gestuurd door middel van het aanklikken van ‘order bevestigen’ in stap 5 van de bestelprocedure. De overeenkomst tussen de besteller en het museum van Bommel van Dam komt tot stand op het moment dat het museum van Bommel van Dam per e-mail een boekingsbevestiging aan de besteller verzonden heeft.

6.2 Betalingen van online aankopen dienen te geschieden door middel van en van de betalingsmodules zoals die worden aangeboden door de payment provider museum van Bommel van Dam. Op de betaling zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende bank en de desbetreffende betalingsmodule van toepassing.

6.3 Artikel 11.2 (privacy; opt in-regeling) is van toepassing op alle online aankopen.

6.4 Online aangeschafte tickets hoeven niet te worden uitgeprint om te worden gescand bij binnenkomst. Zij kunnen ook via de telefoon worden gescand.

6.5 Het museum van Bommel van Dam is niet verplicht tot restitutie van een niet-gebruikt Entreeticket, Activiteitenticket, tenzij artikel 6.4 van toepassing is.

6.6 De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of tot schadevergoeding door het museum van Bommel van Dam aan de Bezoeker:

a. het is niet zichtbaar zijn van een of meer voorwerpen uit de vaste collectie van het museum van Bommel van Dam;

b. gedeeltelijke sluiting van het museum van Bommel van Dam, waaronder begrepen gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;

c. aanpassing van de reguliere openingstijden in verband met oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in geval van een calamiteit, een door het museum van Bommel van Dam noodzakelijk geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van het museum van Bommel van Dam;

d. overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers, zoals geluidsoverlast, ongepast gedrag (daaronder begrepen molest) of diefstal;

e. schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen in de publieksruimtes veroorzaakt door andere bezoekers;

f. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verbouwing of het (her)inrichten van ruimten;

g. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museum van Bommel van Dam-gebouw;

h. ontzegging van de toegang tot het museum van Bommel van Dam-gebouw;

i. verlies van het Toegangsbewijs of Entreeticket.

Artikel 7. Beperking van de aansprakelijkheid van het museum van Bommel van Dam

7.1 Het museum van Bommel van Dam is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt indien en voor zover die schade een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van het museum van Bommel van Dam. De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende bedragen:

a. het door de verzekeraar van het museum van Bommel van Dam aan het museum van Bommel van Dam ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of

b. de ter zake van de schade door een derde aan het museum van Bommel van Dam uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval.

7.2 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het museum van Bommel van Dam in geen geval meer bedragen dan de in artikel 7.1 beschreven schadevergoedingsregeling.

7.3 Aansprakelijkheid van het museum van Bommel van Dam voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon en gemiste besparingen is te allen tijde uitgesloten.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Indien er zich omstandigheden voordoen die niet aan het museum van Bommel van Dam zijn toe te rekenen is er sprake van overmacht. Als overmacht voor het museum van Bommel van Dam wordt beschouwd iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het museum van Bommel van Dam zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

8.2 Omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het museum van Bommel van Dam gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst met de Bezoeker, alsmede alles wat voor voorgenoemde personen, diensten of instellingen als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarden geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van die partijen.

Artikel 9. Gevonden voorwerpen

9.1 Door de Bezoeker in het museum van Bommel van Dam gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij een medewerker, dan wel bij de kassa- en informatiebalie van het museum van Bommel van Dam.

9.2 Het museum van Bommel van Dam zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen.

9.3 In het geval dat de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf het voorwerp af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van het museum van Bommel van Dam over de status van de vermeende eigenaar is het museum van Bommel van Dam gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

9.4 Het museum van Bommel van Dam behoudt zich het recht voor gevonden voorwerpen die na drie maanden niet zijn afgehaald, te vernietigen.

Artikel 10. Klachtenregeling

10.1 In geval van klachten kan de Bezoeker deze kenbaar maken door een daartoe bestemd formulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij de informatiebalie.

Artikel 11. Privacy

11.1 Voor het museum van Bommel van Dam en alle aan hem gelieerde ondernemingen is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van de museum van Bommel van Dam-website, daaronder begrepen het gedeelte met de online verkoop van Entreetickets en Activiteitentickets van groot belang. Het privacybeleid van het museum van Bommel van Dam is gepubliceerd op de website.

11.2 Door het aanvinken van het hokje Ík wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van het museum van Bommel van Dam’ stemt de websitebezoeker ermee in dat het museum van Bommel van Dam (en/of een gelieerde onderneming) de websitebezoekers van tijd tot tijd informeert over zijn activiteiten en door het museum van Bommel van Dam aangeboden producten. Daarbij zal te alle tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat de websitebezoeker geen prijs stelt op verdere toezending van informatie.

Artikel 12. Overige voorwaarden en toepasselijk recht

12.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van het museum van Bommel van Dam, zoals van tijd tot tijd gepubliceerd op www.vanbommelvandam.nl

12.2 Prijzen van producten en dienste bestemd voor de particuliere bezoekers worden vermeld inclusief BTW.

12.3 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en het museum van Bommel van Dam is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die niet in goed overleg kunnen worden opgelost worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechten te Roermond, tenzij het museum van Bommel van Dam kiest voor een andere bevoegde rechter.

Sectie 2 – Bijzondere voorwaarden Educatieve activiteiten

Artikel 13. Aankoop van Activiteitentickets

13.1 Activiteitentickets kunnen worden aangekocht

a. door betaling bij de kassa van museum van Bommel van Dam, voorafgaande aan de betreffende Educatieve Activiteit; of

b. door middel van aankoop op de website van het museum van Bommel van Dam als bedoeld in artikel 6.

13.2 Bij een Activiteitenticket is de toegang tot de expositieruimten van het museum van Bommel van Dam niet inbegrepen, tenzij dat volt uit de aard van de betreffende Educatieve activiteit, zoals een rondleiding in (een van) de expositiezalen.

Artikel 14. Annulering, wijziging en overdracht van een Activiteitenticket

14.1 Zodra de overeenkomst tot stand gekomen is als bedoeld in artikel 13 is annuleren van de aangekochte Educatieve Activiteit en restitutie van het aankoopbedrag niet mogelijk.

14.2 Wijziging van de datum van de Educatieve Activiteit die op meerdere data wordt aangeboden is niet mogelijk, tenzij het museum van Bommel van Dam een wijzigingsverzoek schriftelijk honoreert. Een dergelijk verzoek dient te worden gedaan door minimaal zeven dagen vóór aanvang van de betreffende Educatieve Activiteit een e-mail te sturen aan educatie@vanbommelvandam.nl met vermelding van de naam van de deelnemer(s), de oorspronkelijke datum en de gewenste datum. Beoordeling van het verzoek hangt af van de tijdelijkheid van het verzoek, zulks ter beoordeling van het museum van Bommel van Dam, en de beschikbaarheid op de gewenste datum.

14.3 Annulering van een reeds geboekte Educatieve Activiteit door de deelnemer is slechts mogelijk in het geval van evidente overmacht, zulks ter beoordeling van het museum van Bommel van Dam. Laatkomers hebben geen recht op annulering. Een eenmaal gestarte 'meerdaagse' Educatieve Activiteit kan niet tussentijds geannuleerd worden.

14.4 Tenzij op de website anders bepaald is een Activiteitenticket overdraagbaar aan een andere persoon, mits (a) de deelnemer tijdig per e-mail (educatie@vanbommelvandam.nl) de volledige gegevens van de andere persoon aan het museum van Bommel van Dam doorgeeft; en (b) de andere persoon voldoet aan de aan de desbetreffende Educatieve Activiteit verbonden condities zoals een minimumleeftijd; en (c) het museum van Bommel van Dam per e-mail akkoord is gegaan met de overdracht.

14.5 Het museum van Bommel van Dam behoudt zich het recht voor om het programma van een Educatieve Activiteit te wijzigen. Deelnemers worden hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld. Indien de inhoud van een Educatieve Activiteit fundamenteel wijzigt zal het museum van Bommel van Dam de deelnemer de gelegenheid bieden om kosteloos te annuleren. Hiertoe behoren niet een wijziging in de locatie, maar bijvoorbeeld wel een wijziging in datum, aanvangstijdstip en/of inhoud van de Educatieve Activiteit.

Artikel 15. Communicatie over Educatieve Activiteiten

15.1 Voor praktische vragen kan de Organisator zich wenden tot het e-mailadres info@vanbommelvandam.nl. Voor inhoudelijke vragen kan de Organisator zich wenden tot het e-mailadres educatie@vanbommelvandam.nl. U kunt zich eveneens schriftelijk wenden tot het museum van Bommel van Dam op het in artikel 1.6 genoemde adres, onder duidelijke vermelding van uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en zo mogelijk e-mailadres.

Sectie 3 – Speciale bepalingen voor Organisatoren van Groepsbezoeken

Artikel 16. Algemene bepalingen

16.1 De sectie 3 is van toepassing op alle overeenkomsten tussen enerzijds het museum van Bommel van Dam en anderzijds een Organisator van een Groepsbezoek als bedoeld in artikel 1.5. Alle overeenkomsten worden aangegaan tussen de Organisator en het museum van Bommel van Dam.

16.2 Een Groepsbezoek is uitsluitend mogelijk door middel van een online aanschaf, voorafgaande aan het bezoek, van Entreetickets voor iedere deelnemer van de Groep. Het aanmelden van een Groep geeft geen garantie dat er geen wachttijd is bij de kassa of ingang.

16.3 Voor alle vragen met betrekking tot Groepsbezoek en rondleiding kan de Organisator zich wenden tot het e-mailadres educatie@vanbommelvandam.nl. U kunt zich eveneens schriftelijk wenden tot het museum van Bommel van Dam op de in artikel 1.6 genoemde adres, onder duidelijke vermelding van uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en een e-mailadres.

16.4 Het museum van Bommel van Dam behoudt zich het recht voor om Groepen de toegang tot het museum van Bommel van Dam te weigeren. De Organisator staat er voor in dat de deelnemers van de Groep zich houden aan de Algemene Bezoekersvoorwaarden. Het is niet mogelijk groepsboekingen te wijzigen of te annuleren.

16.5 Bij aankomst van een Groep bij het museum van Bommel van Dam meldt één afgevaardigde van de groep zich bij de kassa om de Groep aan te melden op vertoon van de (door de Organisator vooraf online aangekochte) Entreetickets. De rest van de Groep wordt verzocht niet bij de kassa/infobalie te gaan staan.

Artikel 17. Voorwaarden Rondleiding door een Museum van Bommel van Dam-rondleider

17.1 De Organisator die zijn Groep wil laten begeleiden door een rondleider van het museum van Bommel van Dam dient die rondleider vooraf online te boeken en te betalen via de website van museum van Bommel van Dam.

17.2 Het is aan te bevelen minimaal 2 weken van tevoren een rondleider te boeken. Het museum van Bommel van Dam spant zich in om voldoende rondleiders beschikbaar te houden, maar kan niet garanderen dat iedere Organisator die daar om verzoekt een rondleider krijgt toegewezen. Indien onverhoopt niet kan worden voorzien in het benodigd aantal rondleiders, wordt minimaal een week van tevoren contact met de Organisator opgenomen. In goed overleg zal dan gezocht worden naar passende alternatieven.

17.3 Indien de toegewezen rondleider de rondleiding niet kan uitvoeren spant het museum van Bommel van Dam zich in een andere rondleider te vinden. De Organisator wordt hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.

Sectie 4 – Samenvatting van de regels voor schoolbezoeken

Artikel 18. Schoolbezoek

18.1 Een schoolbezoek wordt beschouwd als een Groepsbezoek in de zin van artikel 16 van de Algemene Bezoekersvoorwaarden. Kinderen tot en met 8 jaar hebben gratis toegang tot het museum van Bommel van Dam.

18.2 Het museum van Bommel van Dam wijst leerlingen en leraren/begeleiders op de volgende regels om het schoolbezoek soepel te laten verlopen:

 1. Voor het primaire onderwijs geldt per 15 leerlingen twee begeleiders.

 2. Bij het voorgezet onderwijs geldt een minimum van één begeleider per 15 leerlingen, en een maximum van twee begeleiders.

 3. De begeleiders van een schoolbezoek mogen gratis mee naar binnen. Als begeleider bent u van begin tot eindverantwoordelijk voor het gedrag van de door u begeleide minderjarige leerlingen.

 4. De garderobe is gratis. Zorg ervoor dat de leerlingen zo min mogelijk bagage meenemen naar het museum van Bommel van Dam. Dat bevordert de doorstroom.

 5. Bespreek de hieronder genoemde ‘VIJF regels’ voorafgaande aan uw museumbezoek met de leerlingen.

‘VIJF regels’ :

 • Denk aan andere bezoekers. Wees niet te luidruchtig en ren niet door het gebouw.

 • Wees voorzichtig met de kunstcollectie. Het aanraken van de kunstwerken is niet toegestaan.

 • Roken, eten en drinken in het museumgebouw is, met uitzondering van het café/restaurant, niet toegestaan.

 • In de expositiezalen mag niet getelefoneerd worden. Foto's dienen zonder flits genomen te worden.

 • Het museum van Bommel van Dam hanteert een strikt veiligheidsbeleid. Puntige en/of scherpe voorwerpen mogen niet mee naar binnen en worden ingenomen.

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van Stichting museum van Bommel van Dam zijn vastgesteld door de directie. De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn gepubliceerd op www.vanbommelvandam.nl.

Stichting museum van Bommel van Dam

Directie

Juni 2021