Doelstelling

Het museum heeft ten doel; het behouden, beheren, selectief uitbreiden, verbeteren en mede tentoonstellen van de bij gemeente Venlo / Museum van Bommel van Dam in beheer zijnde collecties;

en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;

Bestuurssamenstelling

Museum Bommel van Dam is per 1 januari 2019 een onafhankelijke stichting. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen: Nick Bos (voorzitter), Addy Lutgenau (penningmeester), Marleen Hartjes (bestuurslid), Gunda Ostermann (bestuurslid) en Ton Tesink (bestuurslid). De dagelijkse werkorganisatie wordt bestuurd door de directeur van de werkorganisatie. Per 1 mei 2019 start Paulo Martina als directeur van het museum. Het programma wordt ontwikkeld door de werkorganisatie: de conservator en een programmamaker, met ondersteuning van andere werknemers uit de werkorganisatie.

Het Museum maakt per 1 januari 2019 geen onderdeel meer uit van de gemeente Venlo. De collectie blijft wel nog onder toezicht van de Gemeente Venlo.

Beloningsbeleid

De arbeidsvoorwaarden van de directie en medewerkers zijn conform de Museum CAO.

Fiscaal Nummer

IE het RSIN dan wel het fiscaal nummer: 15.67.834;

Contactgegevens

Museum van Bommel van Dam
Keulsepoort 1
5911 BX Venlo
T: 077 – 3513457
E: info@vanbommelvandam.nl

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Museum van Bommel van Dam (MVBVD) bevindt zich in een traject naar verzelfstandiging. In 2013 is besloten tot een transitieperiode om de zwakke punten van het museum weg te werken teneinde een aantrekkelijke samenwerkingspartner te worden. Naar aanleiding van dat besluit is in 2014 het Transitieplan opgesteld, waarin alle gevraagde elementen op hoofdlijnen zijn geschetst. Als uitwerking van de besluitvorming rond het Transitieplan is in augustus 2014 het bedrijfsplan Meer museum, meer bezoekers, meer synergie opgesteld. Dit plan schetst hoe de samenwerking tussen Limburgs Museum en MVBVD er idealiter uit kan zien, welke inhoudelijke en financiële voordelen deze biedt en wat er nodig is op het gebied van bedrijfsvoering, collectie en huisvesting. Op 23 maart 2016 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om in te stemmen met het inhoudelijke kader zoals beschreven in het Koersdocument Museum van Bommel van Dam – In het hart van de Stad. Dat document beschrijft de koers die het museum in de toekomst moet gaan inzetten. De reden voor de koerswijziging is dat het museum weliswaar een prachtige collectie heeft en mooie tentoonstellingen maakt, maar dat de publieke belangstelling – tegen de landelijke trends in - tanende is en dat de formule van een collectiemuseum zoals MVBVD in onze huidige samenleving en voor een stad als Venlo niet langer toekomstbestendig blijkt.

In het Koersdocument is aangegeven dat bij een stad van ons formaat, met onze centrumfunctie en met onze maatschappelijke en economische ambities een aantrekkelijk cultureel voorzieningenniveau hoort, waarin een goed museum voor moderne en hedendaagse kunst niet mag ontbreken. Voor de eigen inwoners, voor bezoekers van de stad en om aantrekkelijk te zijn als vestigingsplaats voor bedrijven, hoger opgeleide inwoners en studenten. Het Koersdocument is destijds tot stand gekomen in samenwerking met diverse stakeholders, die samen een manifest hebben opgesteld waarin de missie van het museum staat vervat en op basis waarvan het nieuwe profiel van het museum staat beschreven. Het Koersdocument beschrijft verder wat er nodig is om de nieuwe koers waar te maken en het museum weer een plek midden in onze stedelijke en regionale samenleving te geven. Wat het proces naar het Koersdocument ook heeft laten zien, is hoe betrokken de stakeholders zich voelen bij het museum. Waar in eerdere onderzoeken werd gesteld dat het draagvlak voor het museum in de gemeente gering is, lijkt er nu sprake van een keerpunt. Er blijkt een grote betrokkenheid te zijn, en de bereidheid om mee te denken en mee te werken aan een nieuwe toekomst voor het museum.

Tijdens de komende transitieperiode, op weg naar een zelfstandig Museum van Bommel van Dam, ontwikkel thet museum een programma waarin het gaat om de collectie, om ontmoeting, om onderzoek en de rol als broedplaats. Het museum onderzoekt op die manier de nieuwe koers die met het Koersdocument is ingezet. Het is medio 2018 aan de nieuw op te richten stichting het programma over te nemen.

Verslag van de uitgeoefende activiteit(en)

In 2016 gingen de ingezette voorbereidingen op de verzelfstandiging van het museum voort.

In opdracht van de gemeenteraad heeft het college de eerste maanden van het jaar gewerkt aan een analyse van de verschillende huisvestingsvarianten, en is samen met een groot aantal stakeholders gewerkt aan een nieuwe toekomstige koers voor het museum.

Dat laatste gebeurde in samenspraak met diverse partners uit de regio, zoals kunstenaars, onderwijs, bedrijfsleven, de vrienden, de stichting, de museummedewerkers en de lokale politiek.

Het resultaat werd voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van maart. Op 23 maart 2016 heeft de raad besloten de verzelfstandiging van Museum van Bommel van Dam (MVBVD) definitief door te zetten. Bij die gelegenheid is het raadsvoorstel ‘Toekomst Museum van Bommel van Dam’ (nr. 2016-18) als volgt geamendeerd en daarrna unaniem aangenomen;

 1. In te stemmen met het inhoudelijk kader zoals beschreven in het Koersdocument ‘Museum van Bommel van Dam – In het hart van de stad’;
 2. Er mee in te stemmen dat het college, binnen de door de raad gestelde financiële kaders, voortgaat met de plannen voor vestiging van MVBVD in het Postkantoor in overleg met het Limburgs Museum, de provincie Limburg en de eigenaren van het voormalige Postkantoor en een uitgewerkt plan aan de raad ter goedkeuring te presenteren;
 3. Het college opdracht te geven om na vaststelling van het Koersdocument het Bedrijfsplan ‘Meer museum, meer synergie, meer bezoekers’ uit 2014 uit te werken en de raad te informeren over het traject naar verzelfstandiging.

Het afgelopen jaar is er voor en achter de schermen hard gewerkt aan de vervolgstappen die dat besluit met zich meebrachten. Achter de schermen werden de gesprekken met de provincie gevoerd over de bijdrage aan de plannen voor het versterken van het stedelijk centrum, waar de verplaatsing van Museum van Bommel van Dam onderdeel van is. Deze gesprekken leidden er toe dat in oktober een convenant werd ondertekend tussen provincie en gemeente, waarin de afspraken tussen gemeente en provincie ten aanzien van de herontwikkeling van het stedelijk centrum werden vastgelegd. De verplaatsing van Museum van Bommel van Dam maakt hier deel van uit. Vervolgens is met het aannemen van de gemeentelijke begroting in november ook de gemeentelijke bijdrage vastgesteld.

Vanaf dat moment konden ook de gesprekken met de eigenaren van het postkantoor worden voortgezet over de verwerving van het pand. Die gesprekken hebben eind 2016 nog niet tot overeenstemming geleid.

Verzetten inhoudelijke bakens

Voor de schermen zagen we de afgelopen maanden dat Museum van Bommel van Dam de met het Koersdocument beoogde koerswijziging aan het inzetten was. Behalve een inhoudelijk sterk programma in de zalen, ontwikkelde het museum een levendige randprogrammering, en liet het museum zich zien buiten de muren van het museum. Minder zichtbaar maar even zo belangrijk was de voortgang die het museum boekte bij de registratie van de collectie.

Overzicht activiteiten 2016

TENTOONSTELLINGEN
 • Land, licht, lucht en water (20 september 2015 - 28 maart 2016)
 • Hans van Hoek – Songlines (12 januari 2016 - 20 maart 2016)
 • Niets menselijks is ons vreemd (2 april 2016 - 2 oktober 2016)
 • Cornelia Schleime - Ich zeige nicht alles (10 april 2016 - 25 september 2016)
 • Mensbeelden (10 april 2016 - 25 september 2016)
 • Linda Arts – LUX (8 mei 2016 - 12 juni 2016)
 • Verboden boven de 18 (10 april 2016 - 24 april 2016)
 • Eindexamenexpositie Fotovakschool (18 juni 2016 – 17 juli 2016)
 • Nothing, if not beautiful – in the city (15 oktober 2016 t/m 26 maart 2017)
 • Tuin der kunsten (9 juli 2016 - 2 oktober 2016) Kasteeltuinen
 • Van Bommel van Dam Prijs / Preis 2016 (15 oktober 2016 - 29 januari 2017)
ACTIVITEITEN

18 februari - Open Coffee Venlo - ontvangst ondernemers uit Euregio
17 april - Die Verwandlung – workshop collagetechnieken
20 april- Broodje Bommel (Niets menselijks is ons vreemd) – groepsbezoek ‘vrienden’
5 mei - Odd Kunstroute – open huis voor bezoekers atelierroute Venlo
11 juni - Nightride – installatie tijdens event ‘Nightride’ aan de Maasboulevard
9 juli - Kunstenaarsgesprek Niets menselijks is ons vreemd
26 – 29 augustus - Zomerparkfeest – Interactief project van Robert Roelink en het project ‘Spotter’ van Chris Koolmees
7 september - Broodje van Bommel (Cornelia Schleime)
10 september - Jazzconcert ism met Grenswerk en Muziek Biennale Niederrhein
13 september - Deelname aan C2C wandeling – toelichting door Robert Roelink
18 september - Deelname aan Ouverture
26 september - Bijeenkomst in kader van Vredesweek
13 november - NINB –filmprogramma in Nieuwe Scene
24 november - Besloten conferentie ‘Gut Day’ – Universiteit Maastricht
27 november - Kunstenaarsgesprek met Magdalena Kita
10 december - Kunstwandeling In the City
11 december - Finissage NINB Kunstencentrum
13 december - Besloten diner Lodewijk van der Grintenprijs
21 december - Besloten bijeenkomst jonge kunstenaars
27 december - Live muziek bij kunstwerken door Mike Roelofs
28 december - Extra rondleiding ivm kerstvakantie

Iedere laatste zaterdag van de maand gratis rondleiding
Diverse vriendenactiviteiten, georganiseerd in samenwerking met de vrienden.


EDUCATIE
5, 6, 7 oktober - Kinderboekenweek stopmotion workshop (2 klassen)
10, 11, 12 oktober - Kinderboekenweek teken en collageworkshop (4 klassen)
april, mei, juni, juli - Kunstkijkwijzer voor scholieren en volwassen

diverse workshops en museumbezoeken voor zowel basis als voortgezet onderwijs

Balans en staat van baten en lasten van de afgelopen twee jaren

Realisatie

Jaar

Organisatieproduct

Bedrijfseenheid Samengesteld

Ink Uitg

2015

2016

Museum Bommel van Dam

301472 Museum collectie

Inkomsten

-36.300

-36.300

Uitgaven

359.572

382.507

Totaal 301472 Museum collectie

323.272

346.207

301474 Museum tentoonstellingen

Inkomsten

-89.191

-75.908

Uitgaven

549.685

518.338

Totaal 301474 Museum tentoonstellingen

460.494

442.430

301476 Museum educatie

Uitgaven

13.840

10.885

Totaal 301476 Museum educatie

13.840

10.885

301478 Museum PR

Uitgaven

99.300

104.033

Totaal 301478 Museum PR

99.300

104.033

302360 Museum (vastgoed)

Uitgaven

5.993

39.234

Totaal 302360 Museum (vastgoed)

5.993

39.234

302390 Museum (exploitatie)

Inkomsten

-6.911

Uitgaven

166.111

151.542

Totaal 302390 Museum (exploitatie)

166.111

144.631

Overheadkosten RE

500720 Museum van Bommel van Dam

Inkomsten

-743.400

-781.216

Uitgaven

743.400

781.216

Totaal 500720 Museum van Bommel van Dam

0

-

Eindtotaal

1.069.010

1.087.420

Uw browser is verouderd!

Update uw browser Om deze website goed te bekijken. Update uw browser nu

×

NIEUWE LOCATIE MUSEUM VAN BOMMEL VAN DAM: KEULSEPOORT 1, 5911 BX VENLO Meer info Sluit melding