Bestuursleden gezocht!

8 november 2017

Museum van Bommel van Dam is het museum voor moderne en hedendaagse kunst in Venlo. Het museum beschikt over een omvangrijke kunstcollectie die deels van nationale betekenis is. Museum van Bommel van Dam maakt op dit moment nog deel uit van de gemeentelijke organisatie. De gemeente heeft besloten het museum te herpositioneren. Zo krijgt het museum de beschikking over een nieuwe, grotere huisvesting in het monumentale (voormalige) postkantoor aan de Keulse Poort in Venlo. Geplande opening: eind 2019. Ook zal het museum worden verzelfstandigd. Daartoe wordt een nieuwe museumstichting opgericht, die de ruimte krijgt een eigentijdse museumorganisatie op te bouwen, bestaande uit professionals en vrijwilligers.

Museum van Bommel van Dam in verzelfstandigde vorm beoogt – meer nog dan nu het geval is – middenin de samenleving te staan en actief bij te dragen aan het culturele klimaat van Venlo en omgeving. Met aantrekkelijke publieksprogramma’s wil het museum van betekenis zijn voor zowel de eigen inwoners als bezoekers. Het museum legt daartoe actief de verbinding met kunstenaars, het onderwijs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in stad en regio. Nadere informatie over de koers die voor Museum van Bommel van Dam is uitgestippeld, de nieuwe huisvesting en de inhoudelijke, organisatorische en financiële kaders die de gemeente daaraan meegeeft, is te vinden in het Integraal Verzelfstandigingsplan

Profielschets bestuursleden
Voor de nieuw op te richten museumstichting zoekt de gemeente Venlo (onbezoldigde) bestuursleden. Van de bestuursleden wordt een actieve betrokkenheid bij het museum gevraagd en een positieve grondhouding ten opzichte van de koers die voor het museum is uitgestippeld. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op specifieke competenties en deskundigheden die voor het functioneren van het museum relevant zijn, zowel vanuit een lokaal, regionaal en bovenregionaal perspectief. Verder wordt bij de samenstelling van het bestuur gestreefd naar vertegenwoordiging van verschillende geledingen van de Venlose samenleving, waaronder het bedrijfsleven, onderwijs en de creatieve sector.

Het bestuur bestaat in beginsel uit 5 personen, waaronder de voorzitter en een penningmeester. Bij de samenstelling van het bestuur als geheel wordt gelet op:
• Goede spreiding man/vrouw;
• Goede spreiding over leeftijd;
• Goede spreiding van deskundigheid en ervaring;
• Goede contacten in Venlo en de regio.

Voor alle bestuursleden gelden onderstaande competenties:
• Affiniteit met de inhoudelijke doelstellingen, ambities en positionering van het museum-nieuwestijl zoals vastgelegd in het Integraal Verzelfstandigingsplan;
• Voldoende tijd om bestuurlijke inzet te leveren, in ieder geval ca. 6 reguliere bestuursvergaderingen per jaar; in de opstartfase waarschijnlijk frequenter;
• Kunnen bijdragen aan collegialiteit van bestuur;
• Sparringpartner kunnen zijn voor de directeur;
• Specifieke deskundigheid/ervaring die bijdraagt aan het geheel van gewenste deskundigheden/ervaringen.

Potentiële bestuursleden hebben in ieder geval kennis en ervaring op één van onderstaande vakgebieden:
• Deskundigheid en netwerken in de (landelijke) museumsector;
• Deskundigheid en netwerken in cultureel ondernemerschap, creatieve sector;
• Deskundigheid en netwerken in de (regionale) onderwijs- en educatiesector;
• Deskundigheid op juridisch vlak en formele processen binnen een organisatie;
• Deskundigheid op het gebied van communicatie, marketing, fondswerving/sponsoring;
• Ervaring op het gebied van ondernemerschap en de daarbij horende risico’s;
• Ervaring als werkgever/manager;
• Ervaring met het opzetten van samenwerkingsverbanden.
Eén persoon/bestuurslid kan over meerdere deskundigheden en/of ervaringen beschikken.

Specifieke competenties voor de functie van voorzitter zijn:
• Bestuurlijke ervaring;
• Verbinder;
• Representatieve/contactuele vaardigheden;
• Overwicht binnen en buiten de organisatie.

Specifieke competenties voor de functie van penningmeester zijn:
• Ervaring met bedrijfsvoering, financieel beheer en rapportage;
• Ervaring met risicobeheer;
• Ervaring met of tenminste gevoel voor de control-cyclus;
• (en daarmee) gesprekspartner voor de externe accountant. 

Procedure 
U kunt uw belangstelling voor een van de bestuursfuncties kenbaar maken door uw CV te mailen aan Marco van Vulpen, procesbegeleider verzelfstandiging Museum van Bommel van Dam, voorzien van een beknopte motivatietekst. Geeft u daarbij aan voor welke bestuursfunctie u belangstelling heeft: voorzitter, penningmeester of algemeen bestuurslid.

E-mailadres: m.vulpen@vanbommelvandam.nl. Reageren kan tot en met 22 november.

De wervingsprocedure voorziet er in eerst een (beoogd) voorzitter te selecteren, die vervolgens ook bij de selectie van de andere bestuursleden betrokken wordt. De benoeming van een eerste bestuur is voorzien begin 2018.

Nadere informatie is te krijgen bij Marco van Vulpen; 06-46435830.

Meer nieuws
Geselecteerden CALL#2 bekend

Vier kunstenaars kunnen hun voorstellen verder uitwerken

CALL#2: Gezonde woningmarkt

Hoe kunnen we door middel van kunst of ontwerp de aantrekkelijkheid van wijken vergroten?

Fotoverslag laatste weekend Deken van Oppensingel

Fotografe Pam van den Broek heeft het laatste weekend op de Deken van Oppensingel sfeervol vastgelegd

Bekijk nieuwsoverzicht
Uw browser is verouderd!

Update uw browser Om deze website goed te bekijken. Update uw browser nu

×