Stichting vBvD

In 1969 schenken Maarten en Reina van Bommel-van Dam hun collectie van ruim 1.100 kunstwerken aan de gemeente Venlo. Dit betekent echter niet dat de Van Bommels hun verzamelactiviteiten stoppen. In 1985 besluit het echtpaar hun privécollectie van nog eens vierhonderd kunstwerken onder te brengen in de Stichting van Bommel van Dam. Deze collectie wordt als langdurige bruikleen overgedragen aan de gemeente Venlo.

De Stichting van Bommel van Dam is opgericht in 1976. Zij is Maarten van Bommel aangeboden door familie en vrienden als geschenk voor zijn zeventigste verjaardag. De stichting heeft tot doel de door het echtpaar Van Bommel-van Dam aan de stichting overgedragen kunstwerken te beheren en tentoon te stellen. Bovendien wil de stichting de beeldende kunst bevorderen door het uitreiken van een aanmoedigingsprijs. Hiertoe heeft de stichting in 1977 de Van Bommel Van Dam Prijs in het leven geroepen, een prijs voor jonge beeldende kunstenaars.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Wie aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) schenkt, mag de gift aftrekken van de inkomstenbelasting. De instelling zelf hoeft ook geen erf- of schenkbelasting te betalen. Stichting van Bommel van Dam heeft de ANBI-status.

Op de website www.anbi.nl kunt u precies nalezen hoe een schenking aan de Stichting van Bommel van Dam fiscaal aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen.  Meer informatie vindt u natuurlijk ook op de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl/giften

Stichting van Bommel van Dam
RSIN/fiscaalnummer: 812090238
Inschrijving Kamer van Koophandel nummer: 41062450
Bankrelatie ING Bank Venlo: NL78 INGB 0688 3706 59

Contactgegevens bestuur
Dhr. drs. D.M. (Martijn) de Jong-Tennekes, A-bestuurslid penningmeester
Dhr. M.F. (Martin) de Jong, A-bestuurslid
Dhr. mr. M.C. (Matthijs) de Jong, A-bestuurslid
Dhr. J.A.J. Sanders (Jeroen), B-bestuurslid, voorzitter
Mw. mr. N.G.J. (Nicole) Peeters, B-bestuurslid, secretaris
Mw. C.W.J. (Tieneke) Verstegen, B-bestuurslid

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Alleen reis- en verblijfkosten van leden woonachtig buiten Venlo komen in aanmerking voor vergoeding. Dit geldt daadwerkelijk gemaakte en gedeclareerde kosten.

Adresgegevens stichting:
Museum van Bommel van Dam
Deken van Oppensingel 6
5911 AD  VENLO
T: (+31) (0)77-351 34 57

Doelstelling (uit statuten):
De stichting heeft het algemeen nut beogende, met uitsluiting van elk winstoogmerk, ten doel:

1.      het bevorderen van de beeldende kunst, onder meer door van tijd tot tijd een stimulerende en/of van bijzondere waardering getuigende prijs toe te kennen uit daartoe ter beschikking komende of te stellen middelen;

2.      het hoeden of doen hoeden van aan de stichting door het echtpaar Van Bommel Van Dam uit zijn privé-collectie in eigendom overgedragen of over te dragen kunstwerken alsmede het verwerven, in stand houden en, nevens reeds in eigendom verkregen werken, zoveel mogelijk tentoonstellen dan wel doen tentoonstellen in voor ieder gratis of tegen redelijke vergoeding toegankelijke openbare gelegenheden van voornamelijk twintig-eeuwse of latere beeldende kunstwerken van hoge kwaliteit, representatief voor het peil van een desbetreffende kunstenaar;

3.      rekening houdend met wat terzake door partijen mocht zijn overeengekomen, betreffende het exposeren van kunstwerken, acht te slaan op de schenkingsovereenkomst de dato 29 januari 1969 tussen echtpaar Van Bommel Van Dam en gemeente Venlo;

4.      bij verwerving van kunstwerken in aanmerking te nemen de in eigendom van de gemeente Venlo zijnde collectie kunstwerken;

5.      te bevorderen dat met de gemeente Venlo een bruikleenovereenkomst wordt gesloten ten aanzien van de bij de stichting in eigendom zijnde kunstwerken;

6.      bij verwerving van kunstwerken aandacht te schenken aan werk waarvan de belangrijkheid naar het oordeel van het bestuur ten gevolge van tijdelijk heersende tendensen niet of niet voldoende wordt onderkend;

7.      er naar te streven, dat regelmatig werk van in de collectie van de stichting vertegenwoordigende kunstenaars op verantwoorde wijze en zo volledig mogelijk publiekelijk wordt tentoongesteld;

8.      al datgene te doen wat met bovenvermeld doel in de ruimste zin in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan 2014 – Stichting vBvD

Jaarverslag 2011 – Stichting vBvD
Jaarverslag 2012 – Stichting vBvD
Jaarverslag 2013 – Stichting vBvD

Reacties zijn gesloten.